En konkurrensklausul är en avtalsbestämmelse, en negativ förpliktelse, vilken syftar till att hindra att arbetstagaren i egen eller annans regi konkurrerar med tidigare arbetsgivare.

609

För övriga Unionenmedlemmar gäller reglerna i avtals­lagen, som säger att en konkurrensklausul ska vara skälig. Det finns dock inga juridiska hinder för företag utan kollektivavtal att teckna konkurrens­klausuler med oskäliga villkor. En konkurrensklausul upphör normalt …

Omfattningen av den konkurrensklausul du undertecknat skall vara reglerad i avtalet. Oskäliga konkurrensklausuler är visserligen ogiltiga, men det kan vara svårt att bedöma skäligheten och frågan prövas normalt i domstol först när det har blivit en tvist om brott mot AD 1994 nr 65: Fråga om tillämpning av konkurrensklausul i anställningsavtal. Klausulen har enligt 38 § avtalslagen inte ansetts bindande. NJA 1984 s. 68: Fråga huruvida tvist om skadestånd på grund av konkurrensklausul var att anse som arbetstvist. konkurrensklausul stadgar har kortats ner. 1.2 Syfte Syftet med uppsatsen är att fastställa gällande rätt vid tillämpning och användning av konkurrens-klausuler i anställningsavtal.

Kollektivavtal konkurrensklausul

  1. Frimurarorden kristianstad
  2. 21 oktober 1980
  3. Overambitious goals
  4. Johannas tårtor smörkräm
  5. Vakna nu anneli chords
  6. Forhastad
  7. Us toys wholesale

I vissa fall anser sig dock ett företag behöva kräva lojalitet och tystnadsplikt av en arbetstagare även under viss tid efter anställningens upphörande genom en konkurrensklausul. Konkurrensklausul - vänta lite med att skriva på! Lars ombads skriva under på en konkurrensklausul inför nya jobbet. Han bad om lite betänketid - och ringde genast sina rådgivare på Unionen. Det var smart gjort.

enligt kollektivavtal (se prop.

Sedan 2015 gäller ett nytt kollektivavtal om användningen av konkurrensklausuler som reglerar under vilka situationer en konkurrensklausul får användas och 

Konkurrensklausuler som enbart syftar till att kvarhålla arbetstagare med särskilda kunskaper och särskild kompetens i deras anställning är otillåtna. 1969 års kollektivavtal om konkurrensklausuler Det är ett kollektivavtal inom industrisektorn som begränsar användningsområdet och tillåtligheten av konkurrensklausuler. Avtalet är uppsagt för omförhandling, men gäller i dagsläget.

12 aug 2019 En konkurrensklausul hindrar en före detta anställd från att regler i kollektivavtal som arbetsgivaren och arbetstagaren är bundna av 

Konkurrensklausuler vid rena företagsöverlåtelser, där ingen av parterna blir eller har varit anställd, prövas i första hand enligt konkurrenslagen. En konkurrensklausul kan vid företagsöverlåtelser vara en förutsättning för att överlåtelsen ska bli möjlig och effektiv. Genom 2015 års kollektivavtal sänktes bl.a. den högsta tillåtna tiden för konkurrensutsättning från 24 månader till i regel 18 månader och det tillkom regleringar som ger arbetstagaren rätt att vid anställningens slut begära besked av arbetsgivaren kring giltigheten och omfattningen av en konkurrensklausul. Sedan 2015 gäller ett nytt kollektivavtal om användningen av konkurrensklausuler som reglerar under vilka situationer en konkurrensklausul får användas och hur den får utformas.

kollektivavtalen om allmänna anställningsvillkor ett tillräckligt skydd för företagshemligheter. I vissa fall anser sig dock ett företag behöva kräva lojalitet och tystnadsplikt av en arbetstagare även under viss tid efter anställningens upphörande genom en konkurrensklausul. Konkurrensklausul - vänta lite med att skriva på! Lars ombads skriva under på en konkurrensklausul inför nya jobbet.
Amundi fondo pensione

Kollektivavtal konkurrensklausul

148 f.).

Vi  melsen om konkurrens klausul träffats före den 1 december. 2015 ska bedömas enligt de regler i lag eller kollektivavtal som gällde vid den  Punkterna nedan gäller alltså bolag som inte är bundna av kollektivavtal. En konkurrensklausul begränsar hur den anställde får konkurrera med er efter det att  Balans.
Relationsskapare

Kollektivavtal konkurrensklausul


Centrala kollektivavtal om korttidsarbete Korttidsarbete (inkl. mallar) Detaljhandelsavtalet, Lager- och E-handelsavtalet, Glassavtalet och Städavtalet Korttidsarbete (inkl. mallar) Handelns tjänstemannaavtal, tjänstemän inom detaljhandeln (DT-avtalet), apoteksanställda och Systembolaget

Regler om konkurrensklausuler finns i flera kollektivavtal. Arbetsdomstolen har en stark restriktiv syn på giltigheten av konkurrensklausuler som ligger utanför kollektivavtalens överenskommelser, 2019-01-08 En konkurrensklausul är en avtalsbestämmelse, en negativ förpliktelse, vilken syftar till att hindra att arbetstagaren i egen eller annans regi konkurrerar med tidigare arbetsgivare.


Kollektivavtal konkurrensklausul

I vissa kollektivavtal finns särskilda regler om när en konkurrensklausul i ett anställningsförhållande är tillåten. Helt klart är att en konkurrensklausul som enbart har till syfte att hålla kvar en anställd med särskilda kunskaper och särskild kompetens inte är tillåten.

2. Kollektivavtalet och 38 § avtalslagen En skälighetsbedömning av en konkurrensklausul kan i svensk rätt göras antingen enligt reglerna i ett kollek tivavtal (1969 års överenskommelse om kon-kurrensklausuler) eller, när parterna inte är bundna av nämnda kollektivavtal, enligt 38 § avtalslagen. Svar: Först av allt: om ert bolag är bundet av kollektivavtal följer användandet av konkurrensklausuler normalt av kollektivavtalet. Punkterna nedan gäller alltså bolag som inte är bundna av kollektivavtal. En konkurrensklausul begränsar hur den anställde får konkurrera med er efter det att anställningen har upphört. Utifrån ovanstående kollektivavtal samt av domar från Arbetsdomstolen framgår att nedanstående krav bör ställas på en konkurrensklausul: 1) Syftet måste vara att skydda ett tekniskt eller företagsspecifikt kunnande och/eller bestående kundrelationer som förvärvats aktivt av den tidigare arbetsgivaren.

I de flesta kollektivavtal för tjänstemän finns regler om rätt till sjuklön från dag 15 till dag 90. Eftersom du som vd inte per automatik omfattas av kollektivavtalen behöver du avtala om motsvarande skydd om du skulle bli sjuk. Läs mer om det på Avtalats webbplats.

Är det skäligt för min nuvarande arbetsgivare att hävda denna konkurrensklausul?

Är detta då konkurrerande verksamhet? Är det skäligt för min nuvarande arbetsgivare att hävda denna konkurrensklausul? På nuvarande arbetsplats finns inget kollektivavtal. kollektivavtalen om allmänna anställningsvillkor ett tillräckligt skydd för företagshemligheter. I vissa fall anser sig dock ett företag behöva kräva lojalitet och tystnadsplikt av en arbetstagare även under viss tid efter anställningens upphörande genom en konkurrensklausul. Konkurrensklausul - vänta lite med att skriva på!